home > 주요프로젝트 > 일반철도

용역명 : 원주~강릉 4공구 실시설계

설계년도 : 2013년 7월

설계구분 : 실시설계

터널연장 : 4,745m(정금터널) 외 1개터널

환기방식 : 자연환기

용역명 : 중앙선 복선전철(서원주~남원주) 노반 보완실시설계용역

설계년도 : 2011년

설계구분 : 실시설계

터널연장 : - 동화터널 : 복선 560m

     - 사제1터널 : 복선 1,845m

     - 사제2터널 : 복선 220m

환기방식 : 자연환기

용역명 : 팔당터널 외 13개소 터널방재시설 보강계획 수립 및 설계용역 

설계년도 : 2010년

설계구분 : 변경설계

터널연장 : -팔당터널 : 4.47km              -지제터널 : 2.67km     

                 -복포터널 : 1.86km              -삼산터널 : 1.06km   

                 -용담터널 : 1.635km            -원대터널 : 1.37km   

                 -부용터널 : 1.11km              -송학터널 : 5.985km   

                 -송현터널 : 1.068km            -망미터널 : 2.61km             

                 -지평터널 : 1.17km                      

환기방식 : 자연환기

                 기계환기 : 송학터널

환기규모 : 송학터널 : 축류팬 50m³/s X 2대

용역명 : 광양터널 외 14개소 터널방재시설 보강계획 수립 및 설계용역 

설계년도 : 2010년

설계구분 : 변경설계

터널연장 : -여천터널 : 5.91km              -하남터널 : 1.98km     

                 -마래터널 : 1.969km             -진월터널 : 2.295km   

                 -산강1터널 : 1.03km             -이천1터널 : 1.125km   

                 -태봉터널 : 1.155km             -옥곡2터널 : 1.066km   

                 -신기터널 : 1.355km             -옥곡3터널 : 6.412km   

                 -직전터널 : 4.79km              -연향터널 : 1.067km 

                 -광양터널 : 1.038km             -해룡터널 : 2.379km   

                 -발흥터널 : 1.414km   

환기방식 : 자연환기

환기규모 : -

용역명 : 여주~충주~문경 철도건설(감곡~충주) 노반 기본설계 방재 및 환기설비

설계년도 : 2009년

설계구분 : 기본설계

터널연장 : -태평터널 : 8.87km

                 -능동터널 : 3.37km

                 -가흥1터널 : 0.51km

                 -가흥2터널 : 0.33km

                 -장천터널 : 0.25km

                 -매봉1터널 : 0.09km

환기방식 : 태평터널 : 기계환기

                 능동,가흥1,가흥2,장천,매봉1터널 : 자연환기

환기규모 : 태평터널-축류팬 90m³/s x 4대

123